PHENIRAM (chlorpheniramine) syrup

 
PHENIRAM (chlorpheniramine) syrup