PHENIRAM (chlorpheniramine) syrup

 

PHENIRAM (chlorpheniramine) syrup